Phần mềm tính điện trở cho LED ? Cách tính điện trở cho LED

Công cụ tính toán điện trở cho LED sau đây sẽ giúp bạn tìm ra giá trị điện trở phù hợp cho mạch LED để kết nối với pin.

Công thức tính toán điện trở LED

Giá trị điện trở = (Vs – VF) / IF

Trong đó:

  • Vs = Điện áp nguồn DC đầu vào
  • VF = Điện áp thuận của LED
  • IF = Dòng điện LED tính bằng mA (mili ampe)

Nếu bạn muốn biết thêm về cách tính toán giá trị điện trở cho các mạch LED khác nhau, ví dụ như mạch nối tiếp, song song và nối tiếp song song, hãy đọc bài viết thú vị này về chủ đề này.

Thông thường, rất khó để tìm được giá trị chính xác của điện trở mà bạn đã tính toán. Điện trở thường có các giá trị chuẩn. Nếu bạn không thể tìm thấy giá trị chính xác của điện trở mà bạn đã tính, hãy chọn giá trị điện trở tiếp theo gần nhất mà bạn đã tính. Ví dụ, nếu giá trị tính được là 313,5Ω, bạn nên sử dụng giá trị chuẩn gần nhất, là 330Ω. Nếu giá trị gần nhất không đủ gần, bạn có thể tạo ra nó bằng cách kết nối các điện trở theo cấu hình nối tiếp – song song.”

Dưới đây là hướng dẫn tính : Tính điện trở cho LED 12V ,Điện trở cho LED 3V ,Điện trở cho LED 5V, Điện trở cho led 12V, Điện trở cho LED 220v :

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả tính toán điện trở cho các trường hợp LED khác nhau:

Điện áp nguồn (Vs) Điện áp thuận LED (VF) Dòng điện LED (IF) Giá trị điện trở tính toán Giá trị điện trở chuẩn gần nhất
12V 2V 20mA (0.02A) 500Ω 510Ω
3V 2V 20mA (0.02A) 50Ω 51Ω
5V 2V 20mA (0.02A) 150Ω 150Ω
12V 2V 20mA (0.02A) 500Ω 510Ω
220V 2V 20mA (0.02A) 10,900Ω 11kΩ

Lưu ý:

  • Giá trị điện trở tính toán được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
  • Giá trị điện trở chuẩn gần nhất được chọn dựa trên giá trị tính toán, làm tròn lên đến giá trị chuẩn cao hơn gần nhất.
  • Đối với trường hợp LED 220V, giá trị điện trở chuẩn gần nhất là 11kΩ (11,000Ω).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Press ESC to close