Cách chọn cuộn cảm cho mạch tăng áp (Boost Converter)

Chọn giá trị điện cảm a. Xác định tần số đóng ngắt (switching frequency) cho mạch tăng áp Ví dụ: Fsw = 300kHz b. Xác định điện áp đầu vào…