Cách đọc bảng màu điện trở 3 , 4 , 5 ,6 Vòng đúng giá trị

Mã màu điện trở được sử dụng để chỉ giá trị điện trở được định nghĩa bởi Hiệp hội Nhà sản xuất Radio vào năm 1920 theo Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60062.

Dưới đây là các máy tính cho các loại điện trở khác nhau như điện trở 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng và 6 vòng. Giải thích, công thức, các ví dụ đã giải và biểu đồ được thêm vào dưới mỗi máy tính mã màu điện trở.

Mã màu điện trở 3 vòng

Nó hiếm khi được sử dụng ngày nay. Để đọc ba vòng màu hoặc ba dải màu trên một điện trở, vòng đầu tiên cho biết chữ số có nghĩa thứ nhất. Vòng thứ hai cho biết chữ số có nghĩa thứ hai và vòng thứ ba cho biết hệ số nhân. Dung sai cho điện trở ba vòng thường là ±20% (tức là Không có vòng dung sai = Dung sai ±20%).

Tóm lại, nếu có ba vòng màu được đánh dấu trên một điện trở, điều đó có nghĩa là:

 • Vòng màu thứ 1 = Chữ số thứ nhất của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 2 = Chữ số thứ hai của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 3 = Số chữ số 0 (làm hệ số nhân) với hai chữ số đầu tiên của điện trở (theo số).

Làm thế nào để tính giá trị của mã màu điện trở ba vòng?

Công thức sau có thể được sử dụng (đã được sử dụng trong máy tính) để xác định giá trị điện trở của một điện trở ba vòng.

Chữ số thứ 1 . Chữ số thứ 2 x Hệ số nhân

Ví dụ:

Ví dụ, giá trị điện trở cho mã màu điện trở ba vòng được thể hiện (Nâu, Đen và Đỏ) theo bảng sẽ là:

1 . 0 x (100) = 1000 Ω với dung sai ± 20%.

Mã màu điện trở 4 vòng

Đây là các loại điện trở phổ biến để sử dụng trong mạch điện tử. Để xác định mã màu bốn vòng được in trên một điện trở, vòng đầu tiên cho biết chữ số có nghĩa thứ nhất (Chữ số thứ 1). Vòng thứ hai cho biết chữ số có nghĩa thứ hai (Chữ số thứ 2). Vòng thứ ba cho biết hệ số nhân (x10). Vòng thứ tư cho biết dung sai ± tính theo %.

Đơn giản, nếu có bốn vòng màu được in trên một cuộn cảm, điều đó có nghĩa là:

 • Vòng màu thứ 1 = Chữ số đầu tiên của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 2 = Chữ số thứ hai của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 3 = Số chữ số 0 (làm hệ số nhân) với hai chữ số đầu tiên của điện trở (theo số).
 • Vòng màu thứ 4 = Dung sai theo phần trăm (%).

Làm thế nào để xác định giá trị điện trở của mã màu điện trở bốn vòng?

Công thức sau có thể được sử dụng để biết giá trị điện trở của một điện trở bốn vòng.

Chữ số thứ 1 . Chữ số thứ 2 x Hệ số nhân; ± Dung sai theo %

Ví dụ:

Ví dụ: giá trị điện trở cho mã màu điện trở 4 vòng được thể hiện (Nâu, Đen, Đỏ và Vàng) theo bảng sẽ là:

1 . 0 x (100) = 1000 Ω với dung sai ± 5%.

Mã màu điện trở 5 vòng

Trong mã màu điện trở 5 vòng, có thêm một vòng màu làm chữ số có nghĩa thứ ba để có độ chính xác cao. Để biết giá trị của một điện trở mã hóa màu năm vạch, mã màu vòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt chỉ ra chữ số có nghĩa thứ nhất, chữ số có nghĩa thứ hai và chữ số có nghĩa thứ ba. Vòng thứ tư cho biết hệ số nhân và vòng thứ năm cho biết dung sai ± tính theo phần trăm (%).

Vì vậy, nếu có năm vòng màu được in trên một điện trở, điều đó có nghĩa là:

 • Vòng màu thứ 1 = Chữ số thứ nhất (thứ 1) của giá trị điện trở
 • Vòng màu thứ 2 = Chữ số thứ hai (thứ 2) của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 3 = Chữ số thứ ba (thứ 3) của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 4 = Làm hệ số nhân (số chữ số 0) với hai chữ số đầu tiên của điện trở (theo số).
 • Vòng màu thứ 5 = Dung sai theo %.

Làm thế nào để biết giá trị điện trở của mã màu điện trở năm vòng?

Công thức sau có thể được sử dụng để biết giá trị điện trở của một điện trở năm vòng.

Chữ số thứ 1 . Chữ số thứ 2 . Chữ số thứ 3 x Hệ số nhân; ± Dung sai theo %

Ví dụ:

Ví dụ: giá trị điện trở cho mã màu điện trở 5 vòng được thể hiện (Nâu, Đen, Cam, Đỏ và Vàng) theo bảng sẽ là:

1 . 0 . 3 x (100) = 10,3 kΩ với dung sai ± 5%.

Nên biết:

Có một trường hợp đặc biệt đối với điện trở mã màu 5 vòng, khi vòng thứ tư là Vàng hoặc Bạc. Trong trường hợp này, hai vòng đầu tiên chỉ ra hai chữ số có nghĩa đầu tiên, vòng thứ ba là hệ số nhân, vòng thứ 4 là dung sai theo % và vòng thứ 5 là hệ số nhiệt độ (giống như trong điện trở mã màu sáu vòng). Đơn vị của hệ số nhiệt độ là ppm/K và chi tiết hơn về ppm/K có thể được tìm thấy trong phần Mã màu điện trở 6 vòng bên dưới.

Mã màu điện trở 6 vòng

Trong mã màu điện trở 6 vòng, có thêm một vòng màu làm hệ số nhiệt độ để có độ chính xác và độ chính xác cao. Để đọc mã màu sáu vòng trên một điện trở 6 vòng, mã màu vòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt cho biết chữ số có nghĩa thứ nhất, chữ số có nghĩa thứ hai và chữ số có nghĩa thứ ba. Vòng thứ tư cho biết hệ số nhân. Vòng thứ năm cho biết dung sai ± tính theo %. Vòng thứ sáu cho biết hệ số nhiệt độ tính bằng ppm/°K hoặc ppm/°C.

Do đó, nếu có sáu vòng màu được in trên một điện trở, điều đó có nghĩa là:

 • Vòng màu thứ 1 = Chữ số thứ nhất của giá trị điện trở
 • Vòng màu thứ 2 = Chữ số thứ hai của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 3 = Chữ số thứ ba của giá trị điện trở.
 • Vòng màu thứ 4 = Hệ số nhân (số chữ số 0) với ba chữ số đầu tiên của điện trở (theo số).
 • Vòng màu thứ 5 = Dung sai theo %.
 • Vòng màu thứ 6 = Hệ số nhiệt độ tính bằng ppm/°K hoặc ppm/°C.

Làm thế nào để tìm giá trị điện trở của mã màu điện trở năm vòng?

Công thức sau có thể được sử dụng để biết giá trị điện trở của một điện trở sáu vòng.

Chữ số thứ 1 . Chữ số thứ 2 . Chữ số thứ 3 x Hệ số nhân; ± Dung sai theo %, Hệ số nhiệt độ

Ví dụ:

Ví dụ: giá trị điện trở tính bằng ohm (đổi sang k-Ohm) được tính toán cho mã màu điện trở 5 vòng được thể hiện, ví dụ: (Nâu, Đen, Cam, Đỏ, Vàng, Nâu) theo bảng sẽ là:

1 . 0 . 3 x (100) = 10,3 kΩ với dung sai ± 5% và 100 ppm/°C.

Nên biết

Vòng thứ sáu được sử dụng để chỉ hệ số nhiệt độ trong mã màu điện trở 6 vòng. PPM/K có nghĩa là “Phần trên triệu trong Kelvin”.

Đối với mã màu cho hệ số nhiệt độ đã đề cập ở trên là nâu, điều đó có nghĩa là điện trở sẽ thay đổi 100 phần trên triệu trên 1 Kelvin.

Ví dụ,

Điện trở trên có giá trị 10,3 kΩ với dung sai ± 5% và 100 ppm/°C (Màu nâu làm vòng thứ 6 cho hệ số nhiệt độ. Và chúng ta muốn biết giá trị điện trở sẽ thay đổi bao nhiêu nếu nhiệt độ thay đổi 10ºC).

(100 x 10ºC/106) x 10,3kΩ = ± 1,03Ω biến thiên trên 10ºC.

Mã màu điện trở

Những công cụ tiện dụng này được thiết kế để tính toán giá trị của các điện trở 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng và 6 vòng theo mã màu được in trên chúng.

Trong khi đó, để biết cách máy tính mã màu điện trở hoạt động như thế nào và cách đọc mã màu được in trên một điện trở cụ thể để tìm giá trị của chúng, hãy xem các bảng và biểu đồ sau. Ngoài ra, công thức và bảng cũng được đưa ra dưới mỗi máy tính với một ví dụ đã giải.

Dưới đây là bảng cho thấy các giá trị khác nhau cho các mã màu khác nhau của điện trở.

Số vòng 3 vòng 4 vòng 5 vòng 6 vòng
Vòng 1 Chữ số thứ 1 Chữ số thứ 1 Chữ số thứ 1 Chữ số thứ 1
Vòng 2 Chữ số thứ 2 Chữ số thứ 2 Chữ số thứ 2 Chữ số thứ 2
Vòng 3 Hệ số nhân Hệ số nhân Chữ số thứ 3 Chữ số có nghĩa thứ 3
Vòng 4 Không có Dung sai Hệ số nhân Hệ số nhân
Vòng 5 Không có Không có Dung sai Dung sai
Vòng 6 Không có Không có Không có Hệ số nhiệt độ

Các giá trị màu cho các chữ số có nghĩa

Trong mã màu điện trở, mỗi màu thể hiện một giá trị cụ thể. Trong trường hợp điện trở 3 vòng và 4 vòng, hai vòng màu đầu tiên cho biết các chữ số có nghĩa và giá trị của chúng trong khi ở điện trở 5 vòng và 6 vòng, vòng màu thứ 1, 2 và 3 cho biết các chữ số có nghĩa và các giá trị liên quan.

Band Color Value
Black (2nd & 3rd Bands Only) 0
Brown 1
Red 2
Orange 3
Yellow 4
Green 5
Blue 6
Violet 7
Grey 8
White 9

Các giá trị màu cho hệ số nhân

Màu trên vòng thứ ba cho điện trở 3 vòng và điện trở 4 vòng hoặc vòng thứ tư trên điện trở 5 vòng và 6 vòng được gọi là Hệ số nhân. Bảng sau đây cho thấy màu và các giá trị liên quan cho vòng màu hệ số nhân.

COLOR MULTIPLIER
BLACK
BROWN 10Ω
RED 100Ω
ORANGE 1kΩ
YELLOW 10kΩ
GREEN 100kΩ
BLUE 1MΩ
VIOLET 10MΩ
GREY 100MΩ
WHITE 1GΩ
GOLD 0.1Ω
SILVER 0.01Ω

Giá trị màu dung sai

Trong mã màu điện trở ba vòng, không có vòng dung sai, vì vậy thông thường, giả định và sử dụng 20%. Vòng thứ tư trong màu điện trở 4 vòng được sử dụng cho giá trị dung sai. Trong trường hợp điện trở 5 vòng và 6 vòng, mã vòng thứ 5 được sử dụng cho dung sai theo phần trăm.

MÀU SẮC Dung sai
ĐEN N/A
NÂU ± 1% (F)
ĐỎ ± 2% (G)
CAM ± 3%
VÀNG ± 4%
LỤC ± 0.5% (D)
XANH DƯƠNG ± 0.25% (C)
TÍM ± 0.10% (B)
XÁM ± 0.05% (A)
TRẮNG N/A
VÀNG ĐỒNG ± 5% (J)
BẠC ± 10% (K)

Mã ký tự dung sai cho điện trở

 • A = 0,05%
 • B = 0,1%
 • C = 0,25%
 • D = 0,5%
 • F = 1%
 • G = 2%
 • J = 5%
 • K = 10%
 • M = 20% (Chung)

Giá trị hệ số nhiệt độ

Vòng thứ 6 của một điện trở sáu vòng cho biết Hệ số nhiệt độ tính bằng ppm/ºC cho biết giá trị điện trở thay đổi bao nhiêu khi nhiệt độ thay đổi. Thông tin chi tiết hơn về Hệ số nhiệt độ và ppm/ºC và ppm/K có thể được tìm thấy bên dưới máy tính điện trở cho 6 vòng. Tóm lại, PPM/K có nghĩa là “Phần trên triệu trong Kelvin”.

Ví dụ,

Điện trở 6 vòng trên có giá trị 10,3 kΩ với dung sai ± 5% và 100 ppm/°C (Màu nâu làm vòng thứ 6 cho hệ số nhiệt độ. Và chúng ta muốn biết giá trị điện trở sẽ thay đổi bao nhiêu nếu nhiệt độ thay đổi 10°C).

(100 x 10ºC/106) x 10,3kΩ = ± 1,03Ω biến thiên trên 10ºC.

MÀU SẮC Hệ số nhiệt độ (ppm/ºC)
ĐEN N/A
NÂU 100
ĐỎ 50
CAM 15
VÀNG 25
LỤC N/A
XANH DƯƠNG 10
TÍM 5
XÁM N/A
TRẮNG N/A

Nên biết:

 • Trong trường hợp điện trở 5 vòng nơi dải thứ tư là Vàng hoặc Bạc. Trong trường hợp này, hai vòng đầu tiên cho biết hai chữ số có nghĩa đầu tiên, vòng thứ ba là hệ số nhân, vòng thứ 4 là dung sai và vòng thứ 5 là hệ số nhiệt độ, giống như ở điện trở mã màu sáu vòng. Đơn vị của hệ số nhiệt độ là ppm/K và chi tiết hơn về ppm/K có thể được tìm thấy trong phần Mã màu điện trở 6 vòng.
 • Các màu vòng Vàng và Bạc được thay thế bằng màu Vàng và Xám trong trường hợp điện trở cao áp để ngăn các hạt như kim loại, v.v. xâm nhập vào lớp phủ điện trở.
 • Điện trở 0 Ohm (Vòng màu đơn màu đen) được sử dụng làm dây liên kết trong PCB (Bảng mạch in) để nối các đường.
 • Đối với các thiết bị cực kỳ nhạy cảm (như mục đích quân sự), có Vòng độ tin cậy cho biết tỷ lệ hỏng hóc tính theo % trên 1000 giờ hoạt động. Vòng này không có sẵn trong các điện trở thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Press ESC to close